PEZET - DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA, DERATYZACJA


Monitoring HACCP

(ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli Krytyczne Punkty Kontroli, zwany dalej "systemem HACCP" - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi.

GHP - Dobra Praktyka Higieniczna (Good Hygienic Practice)
Działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna (Good Manufacturing Practice)
Działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem. Zbiór zasad dotyczących podstawowej działalności zakładu, których utrzymanie jest konieczne do uzyskania wyrobu o odpowiedniej jakości zdrowotnej.

Do głównych zadań HACCP, GMP, GHP  należą:
Stworzenie bezpiecznego i higienicznego środowiska produkcji.
Zarys koncepcji HACCP powstał w latach 60 ubiegłego wieku, a obecnie jest już szeroko wdrażany u:

 • producentów żywności i opakowań
 • producentów dodatków żywności
 • firm catteringowych
 • firm usługowych zajmujących się magazynowaniem, transportem i dystrybucją
 • restauracjach
 • barach
 • hotelach
 • stołówkach
 • szkołach, przedszkolach i żłobkach

Monitoring HACCP - ma na celu czynną ochronę przed szkodnikami, poprzez cykliczne lustracje samego obiektu i zainstalowanych urządzeń do tego celu przeznaczonych, a w razie wystąpienia zagrożenia - podjęcie błyskawicznych reakcji mających na celu wdrożenie działań korygujących.

Urządzenia monitorujące aktywność szkodników:

 • stacje deratyzacyjne
 • stacje monitorujące aktywność owadów biegających
 • stacje monitorujące aktywność owadów latających
 • lampy owadobójcze

W skład bieżącego monitoringu wchodzą m.in.:

 • wymiana środka w stacjach deratyzacyjnych oraz ich czyszczenie;
 • wymiana pułapek lepowych w detektorach owadów oraz ich czyszczenie;
 • wymiana środka wabiącego w chwytaczach gryzoni;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w skład której wchodzą (protokoły wykonanych zabiegów, wypełnianie kart przeglądu urządzeń monitorujących, aktualne atesty stosowanych środków).

Zabezpieczenie Państwa obiektu przed szkodnikami rozpoczyna się od tzw. Inspekcji Zerowej obiektu. Nasz Pracownik podczas wizyty dokona gruntownej oceny całego obiektu pod względem bytowania i ryzyka przenikania szkodników na teren zakładu, w tym: wszystkich pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, socjalnych oraz terenu wokół zakładu. Wszystkie spostrzeżenia zostaną zapisane w raporcie z "zerowej" inspekcji zakładu, a uwagi dotyczące ewentualnych nieprawidłowości na liście działań korygujących.

Dla prawidłowej kontroli i monitorowania aktywności szkodników, niezbędne są urządzenia rejestrujące tzw. "stacje bajtowe ", które zostają rozmieszczone na terenie zakładu zgodnie z "Programem Zwalczania Szkodników". Program ten przedstawia opisane procedury, które jeśli będą systematycznie stosowane, zabezpieczą teren i budynki Zakładu przed:

 • owadami biegającymi
 • owadami latającymi
 • szkodnikami magazynowymi
 • gryzoniami
 • ptakami
 • innymi szkodnikami

Poprawne działanie systemu zwalczania szkodników wymaga stałej kontroli . Zamontowane urządzenia monitorujące w przypadku przekroczenia dopuszczalnych limitów krytycznych, pokazują nam jakie mamy zastosować działania korygujące. Wszystkie szczegóły dotyczące zabezpieczeń oraz, czasów przeglądu urządzeń monitorujących zostają uzgodnione między stronami indywidualnie.

Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.


Realizacja: MAXIGRAF